- จำนวนสถิติสัตว์

- ทะเบียนตลาดนัดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต
  
   * ทะเบียนตลาดนัดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ปี 56

 

ประชาสัมพันธ์รายชื่อฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิสในแพะ-แกะ 22 ก.ย. 58

 

สรุปผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย  22 ก.ย. 58

- ทะเบียนตลาดนัดโค - กระบือ

- ทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง ไก่ชน ป้องกันโรค 16 ก.ย. 58

 

- ทะเบียนฝูงเป็ดไล่ทุ่ง 16 ก.ย. 58

- ทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์   3 พ.ย. 60

- ประชาสัมพันธ์รายชื่อฟาร์มปลอดโรค BTP ( โค กระบือ แพะ แกะ )

- ผลการปฏิบัติงานผสมเทียม
  * ิดตามลูกเกิด
  * บริการผสมเทียม

 - สถานที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง

ราคาสินค้าปศุสัตว์
 - ปี 2555
 - ปี 2556 
 - ปี 2558 
รายงานสถานการณ์โคนม
 - ปี 2555
 - ปี 2556
 - ปี 2557
 - ปี 2558
 - ปี 2559  
โรงเรียน ตชด. ดีเด่น

ฃ 

 * รายชื่อโรงเรียน ตชด.
 * ผลการคัดเลือก 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

* ้อมูลเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร
 

แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
* ข้อมูลเป้าหมายศูนย์เรียนรู้เฉพาะทาง
* ข้อมูลเป้าหมายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
รายสรุปทะเบียนสัตว์
 
สรุปกลุ่ม ธนาคารโค - กระบือ เขต 6
 

สรุปข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ เขต 6

Zoning Livrstock Region 6
 * จุดอพยพสัตว์ จ.กำแพงเพชร
 * จุดอพยพสัตว์ จ.ตาก
 * จุดอพยพสัตว์ จ.นครสวรรค์
 * จุดอพยพสัตว์ จ.พิจิตร
 * จุดอพยพสัตว์ จ.พิษณุโลก
 * จุดอพยพสัตว์ จ.สุโขทัย
 * จุดอพยพสัตว์ จ.เพชรบูรณ์
 * จุดอพยพสัตว์ จ.อุตรดิตถ์
 * จุดอพยพสัตว์ จ.อุทัยธานี

ทะเบียนฟาร์ม
 - ไก่ไข่รวม
- ไก่เนื้อรวม
- ไก่พันธุ์รวม
 - เป็ดพันธุ์รวม
- ผึ้ง
- สุกร
- สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกรวม