หัวหน้าฝ่ายบริหาร

   
 

นายมานพ  มาเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

ข้าราชการ

นางพิชสุกานต์  โตพิสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาววนิดา  ลอสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 

 

   

ลูกจ้างประจำ

นายวรสิทธิ์ บัวคำ นายสัมพันธ์ ผลเกิด นายพิษณุวัตร โคกทอง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 พนักงานพิมพ์ ระดับ 2 พนักงานขับรถยนต์
   
  นายสมพงษ์ ผลเกิด  
  พนักงานเข้าเล่ม   

พนักงานราชการ

 
  นางสาวณัฐชลี  ไกรนารถ นายชัยอนันท์ คำรักษ์
  นิติกร นิติกร
     
     
     

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายครีมพินิตย์  คงสวัสดิ์ นายณธภัส ไพรวรรณ์ นางแฉล้ม หมีนิ่ม
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
     

 

กฎกระทรวง 
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2554
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2556
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ( ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2553
 
ข้อบังคับกรมปศุสัตว์
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2552
 
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มคำสั่ง
แบบฟอร์มระเบียบ
แบบฟอร์มข้อบังคับ
แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
แบบฟอร์มหนังสือภายใน
แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา
แบบฟอร์มแถลงการณ์
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง