แบบสำรวจ GES

 


 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์

 

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

   
  นายกิตติพงศ์  อุดมเศรษฐ์  
  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์  

ข้าราชการ

นางวิไลพร ฤกษ์สง่า นางอรไท  สุรฤทธิพงศ์ นางสาวทิวาวรรณ  ญาณตาล
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
 
นักวิชาการสัตวบาล
ชำนาญการ
นักวิชาการสัตวบาล
ปฏิบัติการ
 

น.ส.ลักคณา  สุวิญญา
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

นางนิตยา  ใจสงคราม
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
 
     
     

พนักงานราชการ

นายชนินทร์  อิ้มแตง น.ส.ประภัสสร  โพธิ์เจริญ นายทนงศักดิ์  เสาวคนธ์
นักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล
 
นายธนะวัฒน์  แสนเรืองเดช นายบรรณรต  ศรีประวัติ น.ส.พิชชาภรณ์  รักผกาวงศ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นักวิชาการสัตวบาล

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม คัดเลือก โครงการพระราชดำริ การฝึกอบรม
สถาบันเกษตรกรดีเด่น
* ผลการคัดเลือก ปี 57
* ผลการคัดเลือก ปี 58
* ผลการคัดเลือก ปี 59
* ผลการคัดเลือก ปี 60
* ผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับเขต 

โครงการ ธคก.
ระเบียบโครงการ ธคก. 
สัญญายืมเพื่อการผลิต 
* เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ

* แบบฟอร์ม ธคก.
   - ปค.14
   - แบบแสดงความจำนง
   - แบบฟอร์มติดรูปถ่าย ธคก.
   - แบบตารางสรุปมอบกรรมสิทธิ์ 5 ปี
   - แบบตารางสรุปเปลี่ยนราย
   - แบบตารางสรุปขยายรายใหม่ (1)
   - แบบตารางสรุปขยายรายใหม่ (2) 
   - แบบคำรับรองเกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอรับโค
 * ทะเบียน ธคก.
   - สรุปทะเบียนสัตว์
 

 
เกษตรกรดีเด่น
* ผลการคัดเลือก ปี 57 
* ผลการคัดเลือก ปี 58
* ผลการคัดเลือก ปี 59
* ผลการคัดเลือก ปี 60
* ผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับเขต
ปศุสัตว์อินทรีย์ 
* ผลการปฏิบัติงาน ปี 60
 
* ผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ปี 60
อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ปี 59
 * ชนะเลิศอันดับที่ 1
    นายบุญพร้อม  ก่ำแก้ว  จังหวัดอุตรดิตถ์
 * ชนะเลิศอันดับที่ 2
    นายาสำรวย  สุขผดุง  จังหวัดสุโขทัย
 * ชนะเลิศอันดับที่ 3 
    นายถา่น  ศิริ  จังหวัดตาก
  
ผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น 
 * ผลการตคัดเลือก ปี 59
สรุปข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ
Zoning Livestock Region6

* จุดอพยพสัตว์ จ.กำแพงเพชร
* จุดอพยพสัตว์ จ.ตาก
* จุดอพยพสัตว์ จ.นครสวรรค์
* จุดอพยพสัตว์ จ.พิจิตร
* จุดอพยพสัตว์ จ.พิษณุโลก
* จุดอพยพสัตว์ จ.สุโขทัย
* จุดอพยพสัตว์ จ.เพชรบูรณ์
* จุดอพยพสัตว์ จ.อุตรดิตถ์
* จุดอพยพสัตว์ จ.อุทัยธานี

ราคาสินค้าปศุสัตว์
 - ปี 2555
 - ปี 2556
 - ปี 2557

กลุ่ม/หมู่บ้าน ธคก.ดีเด่น 
* สรุปกลุ่มธนาคารโค-กระบือ เขต 6  
* กลุ่ม ธคก. 57
* กลุ่มกระบือ 57
* ข้อมูลการขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
* ผลการคัดเลือก ปี 57
* ผลการคัดเลือก ปี 59
* ผลการคัดเลือก ปี 60
* ผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับเขต

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์
* รายงานความก้าวหน้า 

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 
* รายงานความก้าวหน้า
 

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882 ศูนย์) 
* สรุปความต้องการด้านปศุสัตว์ ปี 60  
 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
* ผลการดำเนินงาน ปี 60 

โครงการ Smart Farmer/ Smart officer
* เป้าหมาย ปี 60 
* ข้อมูล Smart officer 
* ข้อมูล Smart Farmer ปี 60
   - จังหวัดพิษณุโลก
   - จังหวัดพิจิตร
   - จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   - จังหวัดตาก
   - จังหวัดนครสวรรค์ 
   - จังหวัดกำแพงเพชร 
   - จังหวัดสุโขทัย 
   - จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - จังหวัดอุทัยธาน๊ 

รายงานสถานการณ์โคนม
 - ปี 2555
 - ปี 2556
 
- ปี 2557
 
- ปี 2558
 - ปี 2559 
 - ปี 2560

* รายงานสถานการณ์โคนม ตค.58 - สค. 59

โรงเรียน ตชด. ดีเด่น
 * รายชื่อโรงเรียน ตชด.
 * รายชื่อศูนย์เรียนรู้ ปี 58
 * ผลการคัดเลือก ปี 56
 * ผลการคัดเลือก ปี 57 
 * ผลการคัดเลือก ปี 59 
 * ผลการคัดเลือก ปี 60
 * ผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับเขต 
ผลการวาดภาพเรียงความผลงานปศุสัตว์ดีเด่น
ผลการคัดเลือก ปี 59
* ผลการคัดเลือก ปี 60

แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
* ข้อมูลเป้าหมายศูนย์เรียนรู้เฉพาะทาง
* ( เฉพาะทาง ) 57
* ข้อมูลเป้าหมายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

* ผลการประเมินตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำหรับปศุสัตว์จังหวัด 2558

( พอเพียง ) 57

* กลุ่มพัฒนาความเข้มแข็ง 57

กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ 
* ข้อมูลเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร

เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

*  ผลการคัดเลือก ปี 59
*  ผลการคัดเลือก ปี 60
* ทะเบียนเครือข่าย เขต 6 

* สรุปอนุรักษ์กระบือ เขต 6
 
* ตารางสรุปขัอมูลกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ของเขต 6 ( ณ 12 กุมภาพันธ์ 2559 )


โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ดีเด่น
* ผลการคัดเลือก ปี 59 
* ผลการคัดเลือก ปี 60

 

 

 

 

ข้อมูลจำนวนอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

* พิษณุโลก

* พิจิตร

* เพชรบูรณ์

* ตาก

* สุโขทัย

* กำแพงเพชร

* นครสวรรค์

* อุตรดิตถ์

* อุทัยธานี

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกรมปศุสัตว์