ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

                                                     
                                                   น.ส.เพ็ญศรี  ธีระวัฒน์  
                                                   ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
                                                     ( นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  )  
 

ข้าราชการ

นายดำรงศักดิ์  ทาทอง                      น.ส.วิภาพร เฟื่องฟุ้ง นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการ
                         นายสัตวแพทย์
                           ชำนาญการ
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการ
   
  นายสรรค์ อังคะพนมไพร  
  สัตวแพทย์
ชำนาญงาน
 

พนักงานราชการ

 
นายนพดล อุณานันท์ นายวิทยา ผะอบทอง  
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
นายวรพจน์ วรรณะบำเพ็ญ นางสาวปาริฉัตร มาเนตร  
พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์  

 

 

 

- ไฟล์ประกอบการประชุมการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ( 24 ธ.ค. 57 )

   * กระเพาะเดี่ยว 

          - ผลการปฏิบัติงาน ( กระเพาะเดี่ยว ) ปี 2557

   * สัตว์ปีก

          - การปรับระบบรอบฟาร์มมาตรฐาน

          - การปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองทั่วไป

          - ประเมินติดตามการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

          -  ผล Salmo

          -  ผล Xray

          -  ผลปรับระบบไก่พื้นเมืองทั่วไป

          -  ผลปรับระบบรอบฟาร์ม

          -  ผลเป็ด

          -  ผลพ่นน้ำยา

          -  วิเคราะห์ ND

   * สี่กระเพาะ

          - งานนำเสนอประชุมหัวหน้ากลุ่ม

          - สรุปซ้อมแผนปากเท้าเปื่อย

   * แผนงานปี 2558

   * แผนบรูณาการสุขภาพสัตว์ปี 2558

   * ศวพ.

   * ด่าน

   * ศูนย์ฯผสมเทียม

- การจัดประชุมด้านสุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2557


- ทะเบียนตลาดนัดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต
     * ทะเบียนตลาดนัดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ปี 56

 

สรุปผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 22 ก.ย. 58

 

ประชาสัมพันธ์รายชื่อฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิสในแพะ-แกะ 22 ก.ย. 58

- ทะเบียนตลาดนัดโค - กระบือ 

- ทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง ไก่ชน ป้องกันโรค  16 ก.ย. 58

 

- ทะเบียนฝูงเป็ดไล่ทุ่ง  16 ก.ย. 58

- ทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์  3 พ.ย  60

- ประชาสัมพันธ์รายชื่อฟาร์มปลอดโรค BTP ( โค กระบือ แพะ แกะ )

- ข้อมูลเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง 
  * จังหวัดกำแพงเพชร
  * จังหวัดนครสวรรค์
  * จังหวัดพิจิตร
  * จังหวัดเพชรบูรณ์
  * จังหวัดพิษณุโลก
  * จังหวัดสุโขทัย
  * จังหวัดอุตรดิตถ์
  * จังหวัดอุทัยธานี

- การควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- การป้องกันโรคไข้หวัดนก <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- คู่มือการทำลายสัตว์ปีก <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- พันธุ์สัตว์ <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- ยากำจัดพยาธิภายใน ภายนอก และโปรโตซัวที่สำคัญในสัตว์ปีก <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- National FMD Strategic plan of Thailand แผนยุทธศาสตร์ควบคุมโรค FMD ของประเทศไทย <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- คู่มือการสอบสวนโรคระบาดสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอำเภอ <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>
 
- คู่มือ การป้องกันโรคไข้หวัดนก <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน> 

- คู่มือ การทำลายสัตว์ปีกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ( ฉบับปรับปรุง) <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน> 

- รวมกฎหมายควบคุมโรคไข้หวัดนก ( พิมพ์ครั้งที่ 2 ) <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>