ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

   
  นายชัยนาท  แสนยศ
 ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
 
 

ข้าราชการ

นายไกรแก้ว คำดี นายประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์ นายอนุชา ฉ่ำชูศรี
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการพิเศษ
สัตวแพทย์
ชำนาญงาน
สัตวแพทย์
ชำนาญงาน
 
นางสุปรียา  พรมศิลา น.ส.ปารมี เอี่ยมเชย  
นายสัตวแพทย์
ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์
ปฏิบัติการ
 

พนักงานราชการ

นางสกุลนา ท้ายรอด นายอดุลย์  ตายอด น.ส.เกษชญา แก้วเกษศรี
นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานธุรการ
     
     

 

 

มาตรฐานฟาร์ม สรุปจำนวนฟาร์ม เขียงสะอาด
- ตัวอย่างแผนผังฟาร์มสุกร - แกะเนื้อ     - แพะเนื้อ - กำแพงเพชร
- แผนผังฟาร์มไก่ไข่ - ไก่ไข่        - นกกระทา - ตาก
- แผนผังฟาร์มไก่เนื้อ - ไก่เนื้อ - นครสวรรค์
- แผนผังฟาร์มโคนม - ไก่พันธุ์    - พิจิตร
- แผนผังฟาร์มเป็ดเนื้อ - โคเนื้อ      - โคนม - เพชรบูรณ์
- ระเบียบ GAP58 - ป็ดพันธุ์   - เป็ดเนื้อ - พิษณุโลก
- คู่มือ GAP ปี 58 ผึ้ง สุโขทัย
- ตารางกระบวนงาน GAP สุกร อุตรดิตถ์
- ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2559 สรุป GAP เขต 6 ปศข.6
สารเร่งเนื้อแดง   ฐานข้อมูล GMP โรงฆ่าสัตว์
- กำแพงเพชร         - พิจิตร   ฐานข้อมูลศูนย์รวบรวมไข่
- ตาก                    - อุทัยธานี   ฐานข้อมูลศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
- นครสวรรค์            - อุตรดิตถ์    
- พิษณุโลก             - เขต 6 - โรงงาน gmp haccp เขต 6 แบบฟอร์มต่างๆ
- สุโขทัย - สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกรวม - แบบฟอร์มขอยกเลิก
- เพชรบูรณ์ - สรุปจำนวนฟาร์มและจำนวนสัตว์ปัจจุบัน - แบบฟอร์มขอรับรอง
โรงฆ่าสัตว์ ( ฆสจ. )   - แบบฟอร์มขอรับรอง สำหรับสถานที่ฟักไข่สัตวืปีก
- โค - กระบือ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
(ปศุสัตว์ OK Update 30 พ.ค. 60)
- แบบฟอร์มขอรับรอง สำหรับฟาร์มผึ้ง
- สัตว์ปีก   - แบบฟอร์มขอรับรอง สำหรับฟาร์มนกเขาชวาเสีย
- สุกร    
- เขต 6    
- สรุปข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ปีก ที่มีใบอนุญาต ( ฆจส.2)    
- สรุปข้อมูลโรงฆ่าโค ที่มีใบอนุญาต ( ฆจส.2)    
- สรุปข้อมูลโรงฆ๋าสุกร ที่มีใบอนุญาต ( ฆจส.2)