** วิกฤติน้ำกับสัตว์เลี้ยง 22 มิ.ย. 2558

** รายงานการวิเคราะห์การจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารและกระบวนการ พ.ศ. 2552

** ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลขาวสารของทางราชการ
** คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
ของสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๖

**  แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๖

 ** ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

**
ผลการปฏิบัติงานประจำป