ฐานข้อมูลบุคลากร                           - จำนวนฟาร์มมาตรฐาน                    - โรงเรียน ตชด. ดีเด่น

- งบประมาณ                                     - Meat  Shop                               - กลุ่ม ธกค. ดีเด่น

- ผลการปฏิบัติงานประจำปี                   - โรงฆ๋าสัตว์                                   - อาสาปศุสัตว์ดีเด่น

- ผลการปฏิบัติราชการคำรับรองฯ            - สถานพยาบาลสัตว์                        - อาสาปศุสัตว์

- รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ      - ตลาดนัดค้าสัตว์                           - ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

- รายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง               - สนามชนไก่                                - การคัดเลือกเกษตร / กลุ่มเกษตรดีเด่น

-ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล     -  ข้อมูลสถิติ                     - ธนาคาร โค - กระบือ ตามพระราชดำริ