ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 

*ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ  

 

ประกาศขายทอดตลาด

*ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

*ประกาศขายทอดตลาด ที่ ขต 67/2560

ประกาศจัดซื้อยาปี 2560 
 

* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

รายการเอกสารจัดซื้อ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ( 26 มกราคม 2560 )

1.เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ส.2/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ , วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ , ลูกดอกยิงยาสลบ
2.ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ลูกดอกยิงยางสลบ
3.ตารางแสดงงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) เวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  กลุ่มที่ 1

   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 1
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 2
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 3
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 4
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 5
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 6
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 7
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 8
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 9
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 10
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 11
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 12
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 13 
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 14
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 15.1
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 15.2 
   * กลุ่มที่ 1 รายการที่ 16
   * รายละเอียดกลุ่ม 1

5.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 2

   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 1
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 2
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 3
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 4
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 5
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 6
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 7
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 8
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 9
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 10
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 11
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 12
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 13
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 14
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 15
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 16
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 17
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 18
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 19
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 20
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 21
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 22
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 23
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 24
   * กลุ่มที่ 2 รายการที่ 25
   * รายละเอียดกลุ่ม 2

6.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่ม 3

   * กลุ่มที่ 3 รายการที่ 1
   * กลุ่มที่ 3 รายการที่ 2
   * กลุ่มที่ 3 รายการที่ 3
   * รายละเอียดกลุ่ม 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครั้งที่ 3/2555  1 พ.ค. 55

รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  18 เม.ย. 55

ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครั้งที่ 2/2555  28 มี.ค. 55