1.ผลงาน การจัดการความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ชื่อองค์ความรู้ , นวัตกรรม ประจำปี 2559 " เทคนิคการนำ  KM เป็นเครื่องจับความรู้เติมเต็มงานประจำ " วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2. องค์ความรู้นวัตกรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ชื่อเรื่อง การสอบเทียบ piston micropipette แบบช่องทางเดียวชนิดปรับค่าได้ด้วยโปรแกรม PipetteCal V.1.00 ที่ได้จากการพัฒนาใช้เอง  

 

คลังความรู้ ( KM )

* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
* รายละเอียดตัวชี้วัด KM ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559
* รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
   - คำรับรอง KM  รอย 6 เดือนปี 2559
   - คำรับรอง KM  รอบ 9 เดือนปี 2559
* องค์ความรู้และนวัตกรรมดีเด่นของหน่วนงาน
* องค์ความรู้ 2559
* ประมวลภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 

 

     
     
                                              
ลำดับที่ ชื่อองค์ความรู้ / นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2558 หน่วยงานที่นำเสนอ
1 นวัตกรรมสารสนเทศภัยพิบัติในจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
2 เทคนิคการใช้โอ่งดินในการฟักไข่พื้นเมือง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6
3 การพัฒนาโปรแกรม Excel spread sheet สำหรับแปลผลการทดสอบโรค FMD โดย ELISA ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ( พิษณุโลก)     
4 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์กระบือให้สำเร็จ  
5 เทคนิคการทำพืชอาหารสัตว์หมัก สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์
6 เทคนิคการบ่มท่อนพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์
7 การใช้งาน Powerpoint 2010  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
8 เทคนิคการรับโทรศัพท์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
9 เทคนิคการจัดเก็บเอกสารเพื่อให้ค้นหาง่ายและรวดเร็ว ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
10 เทคนิคการทำแปรงล้างท่อลมแบบประหยัด ส่วนส่งเสริมและพัฒนาฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
11 เทคนิคการใช้เครื่อง Ultrasound ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
12 การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องรีดนม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
13 เตาประหยัดชีวมวลเพื่อใช้ในฟาร์มโคเนื้อ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์พิษณุโลก

 

*****************************************************

 

1.ความรู้เกี่ยวกับ KM

        1.1 การจัดการความรู้ในกรมปศุสัตว์

        1.2 กระบวนการจัดการความรู้

        1.3 CoP Complete

        1.4 การเรียนรู้แบบบูรณาการ

 

2.การ Capture ความรู้ของส่วน/ฝ่าย

        * เรื่อง เทคนิคการใช้โอ่งดินในการฟักไข่ไก่พื้นเมือง

        * เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม Excel spreadsheet สำหรับแปลงผลการอดสอบโรค FMD โดยวิธี L P E LISA

        * เรื่อง เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์กระบือให้สำเร็จ

        * เรื่อง เทคนิคการทำพืชอาหารสัตว์หมัก

        * เรื่อง เทคนิคการบ่มท่อนพันธุ์

        * เรื่อง การใช้งาน Power point 2010

        * เรื่อง เทคนิคการรับโทรศัพท์

        * เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บเอกสารเพื่อให้ค้นหาง่ายและรวดเร็ว

        * เรื่อง เทคนิคการทำแปรงล้างท่อลมแบบประหยัด

        * เรื่อง เทคนิคการใช้เครื่อง UHrasound ในการตรวจระบบสืบพันธุ์

        * เรื่อง การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องรีดนม

        * เรื่อง เตาประหยัดชีวมวลเพื่อใช้ในฟาร์มโคเนื้อ

        * เรื่อง นวัตกรรมสารสนเทศภัยพิบัติในจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

ภาพกิจกรรม KM สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day 

( KM RG06 DAY 2015 ) วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

        

 

---------------->

 

3.ภาพกิจกรรม

        3.1 การพัฒนาทีม KM ด้วยกิจกรรม Walk Rally ปี 52

  

  

  

        3.2 การพัฒนาทีม KM ด้วยกิจกรรม Walk Rally ปี 53

  

  

  

        3.3 ภาพ KM Forum เขต 6 ปี 55

  

 

        3.4 ภาพ Cop เขต 6 ปี 55