- ไฟล์ประกอบการประชุมการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ( 24 ธ.ค. 57 )

   * กระเพาะเดี่ยว 

          - ผลการปฏิบัติงาน ( กระเพาะเดี่ยว ) ปี 2557

   * สัตว์ปีก

          - การปรับระบบรอบฟาร์มมาตรฐาน

          - การปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองทั่วไป

          - ประเมินติดตามการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

          -  ผล Salmo

          -  ผล Xray

          -  ผลปรับระบบไก่พื้นเมืองทั่วไป

          -  ผลปรับระบบรอบฟาร์ม

          -  ผลเป็ด

          -  ผลพ่นน้ำยา

          -  วิเคราะห์ ND

   * สี่กระเพาะ

          - งานนำเสนอประชุมหัวหน้ากลุ่ม

          - สรุปซ้อมแผนปากเท้าเปื่อย

   * แผนงานปี 2558

   * แผนบรูณาการสุขภาพสัตว์ปี 2558

   * ศวพ.

   * ด่าน

   * ศูนย์ฯผสมเทียม

- การจัดประชุมด้านสุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2557


- ทะเบียนตลาดนัดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต
     * ทะเบียนตลาดนัดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ปี 56

 

สรุปผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 22 ก.ย. 58

 

ประชาสัมพันธ์รายชื่อฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิสในแพะ-แกะ 22 ก.ย. 58

- ทะเบียนตลาดนัดโค - กระบือ 

- ทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง ไก่ชน ป้องกันโรค  16 ก.ย. 58

 

- ทะเบียนฝูงเป็ดไล่ทุ่ง  16 ก.ย. 58

- ทะเบียนสถานพยาบาลสัตว์  3 พ.ย  60

- ประชาสัมพันธ์รายชื่อฟาร์มปลอดโรค BTP ( โค กระบือ แพะ แกะ )

- ข้อมูลเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง 
  * จังหวัดกำแพงเพชร
  * จังหวัดนครสวรรค์
  * จังหวัดพิจิตร
  * จังหวัดเพชรบูรณ์
  * จังหวัดพิษณุโลก
  * จังหวัดสุโขทัย
  * จังหวัดอุตรดิตถ์
  * จังหวัดอุทัยธานี

- การควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- การป้องกันโรคไข้หวัดนก <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- คู่มือการทำลายสัตว์ปีก <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- พันธุ์สัตว์ <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- ยากำจัดพยาธิภายใน ภายนอก และโปรโตซัวที่สำคัญในสัตว์ปีก <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- National FMD Strategic plan of Thailand แผนยุทธศาสตร์ควบคุมโรค FMD ของประเทศไทย <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>

- คู่มือการสอบสวนโรคระบาดสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอำเภอ <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>
 
- คู่มือ การป้องกันโรคไข้หวัดนก <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน> 

- คู่มือ การทำลายสัตว์ปีกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ( ฉบับปรับปรุง) <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน> 

- รวมกฎหมายควบคุมโรคไข้หวัดนก ( พิมพ์ครั้งที่ 2 ) <คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>