องค์ความรู้และผลงานวิชาการ
 

* การศึกษาทางซีรั่มวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของโรคบรูเซลโลซิสในแพะ แกะ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2555-2557 

* การศึกษาระดับความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับค่าเซลล์โซมาติกและผลการตรวจค่าเซลล์โซลาติกจากตัวอย่างน้ำนมโคดิบถังรวมรายฟาร์มในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

* สารเร่งเนื้อแดง จัดทำและเรียบเรียงโดย นายสืบชาติ  สัจจวาทิต นายสัตวแพทย์ชำนาญการ* สารเร่งเนื้อแรง

  -  สารเร่งเนื้อแดง 1 
   -  สารเร่งเนื้อแดง 2 
 

* การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2555 - 2557 
* การปนเปื่อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2555 - 2557


* การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2554 - 2557  

 

* การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้ค้าโค-กระบือ ต่อการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างปี พ.ศ.2556-2557 20 มี.ค. 58 
* การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์อนามัย โครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ( เขียงสะอาด ) จังหวัดตาก ระหว่างปี 2554-2556

 

* การเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2554 - 2556

 

* รายงานการตรวจพบสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์จากตัวอย่างปัสสาวะสุกรที่เก็บจากฟาร์มสุกรในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2554 - 2556

 

 

* การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 

* การสร้างเครื่องมือช่วยวัดผลเชิงคุณภาพในการประเมินความเข็มแข็งกลุ่มกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
 

การศึกษาค่าองค์ประกอบน้ำนมดิบและจำนวนเซลล์โซมาติกจากถังนมรวมรายฟาร์มโคนมในจังหวัดพิจิตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงกรกฎาคม 2556 

การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดพิจิตรระหว่างปีงบประมาณ 2554-2555 

 

                                  ******************

* การศึกษาความรู้และพฤติกรรม ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ด้านการควบคุมและป้องกันโรคในเป็ดไล่ทุ่ง
* การศึกษาการรับและถ่ายทอดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง ชนิด H5 และ H7 จังหวัดกำแพงเพชร
* การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางซีรัมวิทยาในไก่พื้นเมือง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 25 ก.ย. 2556
* สำรวจความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์
* การศึกษาความรู้และพฤติกรรมของเกษตรกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ในการใช้วัคซีนป้องกันโรคไก่พื้นเมือง 25 ก.ย. 2556
* ผลวิเคราะห์กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาลเซิลของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตัว์เขต 6 25 ก.ย. 2556
* การคัดเลือกความโดยการดูขวัญ 
* การคัดเลือกควายตามอุดมคติหรืออุดมทัศนีย์
การคัดเลือกควายเพื่อทำพ่อพันธุ์
* การคัดเลือกควายเพื่อทำแม่พันธุ์
* ลักษณะอื่นๆของควาย
* ปฏิทินการบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556
* ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยและโครงการวิชาการ
* แอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยของกระบือในตลาดนัดค้าสัตว์ ของจังหวัดพิษณุโลก
* การค้นหาความจำเป็นเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
* ประเมินผลโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง ( E - Learning ) สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
* รายงานการตรวจพบสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์จากตัวอย่างปัสสาวะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
* รายงานการศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลล่าในเนื้อสุกรที่เก็บจากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
* การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ต่อพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
* การศึกษาความแตกต่างจำนวนแบคทีเรียโดยรวม ของโครงการเนื้อสัตว์อนามัยกับเนื้อสัตว์จากโณงฆ่าสัตว์ภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดตาก
*การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร(5/3/56)