ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

                                                                                                     - ว่าง -  
                                                                                               **************  
                                                                       ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
                                                                             ( นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  )  
 

ข้าราชการ

นายอานันท์  เทพทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
น.ส.โชติมา  ประเสริฐสินเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
น.ส.รานี  สิทธิกรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
                                                                         
  รุจิภาส  ชื่นใจ  
                                          สัตวแพทย์อาวุโส
                                              
 

พนักงานราชการ

 
นางเพียงใจ  ม่วงศรี นายสันติพงษ์  แสงไชย  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

 

 

 

 

ข้อมูลสถิติสัตว์
รายงานประจำปีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์

ข้อมูลสถิติสัตว์พื้นฐาน ปศข.6 

Zonning เขต 6
* ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* โคนม
 * โคเนื้อ 
* สุกร
* ไก้เนื้อ
* ไก่ไข่
* กระบือ
* แพะ
* แกะ 

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ๋ 
* การดำเนิงานโครงการแปลงใหญ่และแปลงเตรียมความพร้อม
* แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานแปลงใหญ่ใหม่
* สรุปภาพรวมแปลงใหญ่ให้ รมว.กษ.

ภัยพิบัติ 60
* ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านปศุสัตว์ปี 60
* คำสั่ง กรรมการภัยพิบัติระดับ เขต 60
* ชาร์ทให้ความช่วยเหลือ
* พื้นที่เฝ้าระวังรายจังหวัด
* พื้นที่เสี่ยง

ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์

* โครงการลดต้นทุนการผลิต

โคต้าภัยแล้ง 2558

แบบฟอร์มรายงานงบประมาณท้องถื่น