เชิญชม VDO สารคดีสั้นสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

           ตามนโบายกรมปศุสัตว์ให้ดำเนินการเผยแพร่วีดีโอคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ  >>เอกสารแนบ<<

 

เรื่องที่ 1 ต้นแบบชีวิตพอเพียง

 

เรื่องที่ 2 ยังไม่สาย

 

เรื่องที่ 3 จุดเปลี่ยน

 

เรื่องที่ 4 ผีบ้าสอน

 

เรื่องที่ 5 ดี..หรือ..โง่

 

เรื่องที่ 6 คุณย้ายเงินล้าน

 

เรื่องที่ 7 ผ้าอนามัยไฮโซ