คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  สัตวแพทย์ และสารวัตร ของกรมปศุสัตว์

ลำดับ ชื่อเรื่อง Download
1 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
 - ผังอธิบายพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
 - เอกสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการค้าซากสัตว์
2 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
3 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
4 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
 - เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า