ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน                       ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน                               โรงฆ่าสัตว์  GMP

                                            

       ศูนย์รวบรวมน้ำนม GMP                       ศูนย์รวบรวมไข่ GMP                                สนามชนไก่
                           
     ฟาร์มปลอดโรค FMD สุกร                           ฟาร์มส่งน้ำนมดิบ                     ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์
                          
       สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์                     จังหวัดที่มีพื้นที่แปลงใหญ่                 อำเภอที่มีพื้นที่แปลงใหญ่
                          
                    

 

 

 

 

 

 

               

 

รายการ ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
1 ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน ส่วนมาตรฐานฯ 22 พฤษภาคม 2560
2 ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน ส่วนมาตรฐานฯ 22 พฤษภาคม 2560
3 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ( ปศุสัตว์  OK ) ส่วนมาตรฐานฯ 22 พฤษภาคม 2560
4 โรงฆ๋าสัตว์ GMP ส่วนมาตรฐานฯ 22 พฤษภาคม 2560
5 ศูนย์รวบรวมน้ำนม GMP ส่วนมาตรฐานฯ 22 พฤษภาคม 2560
6 ศูนย์รวบรวมไข่ GMP ส่วนมาตรฐานฯ 22 พฤษภาคม 2560
7 สนามชนไก่ ส่วนสุขภาพสัตว์ 22 พฤษภาคม 2560
8 ฟาร์มปลอดโรค FMD สุกร ส่วนสุขภาพสัตว์ 22 พฤษภาคม 2560
9 ฟาร์มส่งนำ้นมดิบ ส่วนส่งเสริมฯ 22 พฤษภาคม 2560
10 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์ ส่วนส่งเสริมฯ 22 พฤษภาคม 2560
11 จังหวัดที่มีพื้นที่ทำแปลงใหญ่ ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 22 พฤษภาคม 2560
12 อำเภอที่มีพื้นที่ทำแปลงใหญ่ ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 22 พฤษภาคม 2560
13 ตำบลที่มีพื้นที่ทำแปลงใหญ่ ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 22 พฤษภาคม 2560