TMR  ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 

* TMR ( Total Mixed Ration )

* รายงานความเป็นไปได้ในการใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด

* อาหาร TMR กับการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

* อาหาร TMR กับโคนมจังหวัดสุโขทัย

* รายงาน ความเป็นไปได้ในการใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมศรีเทพ

* รายงาน ความเป็นไปได้ในการใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์โคมนมศรีเทพ จำกัด

* Total Mixed Ratio

*  รายงาน ความเป็นไปได้ในการใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมหล่มสัก

 

สรุปข้อมูลจำนวนฟาร์มโคนม

* สรุปข้อมูลจำนวนฟาร์มโคนม

ภาพข่าวและกิจกรรม

 

* หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี

* หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมจังหวัดสุโขทัย โดยสัตวแพทย์หญิง จินตนา  ตันเวชศิลป์ และสัตวแพทย์หญิงจารุพรรณ  จันทร์ดา ออกปฏิบัติงานที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทั

*หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมตากฟ้า โดย สัตวแพทย์หญิงกรุณา  กาญจนเตมีย์และสัตวแพทย์หญิงชลธิชา  ทองอ่อน ออกปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

* หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม หล่มสัก เข้าร่วมหารือกับสหกรณ์โคนทนครบาลเพชรบูรณ์ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์