วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายวัฒน์วิทย์   นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อแพะ - แกะ ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร