วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายอานันท์  เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการทบทวนและยกร่างแผนยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2565 คุ้มพญารีสอร์ม จังหวัดสมุทรสงคราม โดย มีนายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในที่ประชุม