วันที่ 10-13 มิถุนายน 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางนิตยา ใจสงคราม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" ประจำปี 2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ จัดโดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายทศพร ศรีศัักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมงานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย "90 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ครั้งที่ 4" ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง จ.สุรินทร์