วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ  ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการเก็บและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ” โดยมีผู้รับการฝึกอบรมจำนวน 44 ราย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงงานแปรรูปที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและนำส่งน้ำนมดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6