วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2560 ท่านปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายสันติพงษ์  แสงไชย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย รุ่นที่ 1 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้