วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 1สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยมอบหมายนโยบายกรมปศุสัตว์ และแนวทางการปฏิบััติงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด