วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางวิไลพร  ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ณ โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายทศพร  ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีิเปิดการประชุม