วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมวางแผนการควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จ.พิษณุโลก