วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายสรรค์ อังคะพนมไพร สัตวแพทย์ชำนาญงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก โดยนายพิชิตดวง เจิมปลั่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ประชุมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมและศึกษาดูงาน ณ เฮงฟาร์มควายไทย อ.เมือง จ.อุทัยธานี