วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในการรณรงค์การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมโรคในสัตว์ปีก ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่ในกลุ่มด่านกักกันสัตว์เขต 2 เขต 3 และเขต 6 และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สาธารณสุขอำเภอ และ อสม. ร่วมลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและให้คำแนะนำกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคในพื้นที่