วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาวพิศนีย์ ตรียะวงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม