วันที่ ๑๔- ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ได้แก่ นางสาวปารมี เอี่ยมเชย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนางสกุลนา ท้ายรอด นักวิชาการสัตวบาล ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจติดตามภายในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(GAP) ณ. สำนักงานปศุสัตว์ตาก และดำเนินการตรวจประเมินสมรรถนะคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ และตรวจติดตามกำกับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ณ ฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ วันดีฟาร์มและอาทิตยาฟาร์ม ซึ่งการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์ว่าสามารถรักษาระบบที่ได้รับการรับรองไว้ได้หรือไม่ และตรวจติดตามการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจประเมินว่ายังคงความสามารถในการตรวจประเมินฟาร์มได้เป็นอย่างดีหรือไม่