วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธานในการติดตาม ประเมินการเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคระบาดสัตว์ปีก โดยมอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงเพ็ญศรี  ธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมปฏิบัติงานติดตาม ประเมินการเตรียมความพร้อม รับปัญหาโรคระบาดสัตว์ปีก การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ ม.10 บ้านวังน้ำพัฒนา ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร