วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงเพ็ญศรี  ธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมปฏิบัติงานติดตาม ประเมินการเตรียมความพร้อม รับปัญหาโรคระบาดสัตว์ การปรับระบบการเลี้ยงสัตวืปีก และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก และพ่นยาฆ๋าเชื้อโรคในพื้นที่ ม.10 บ้านหนองปลิง ตำบลวังชะพูล และ ม.2 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร