วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นางวิไลพร ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก สาธิตการตีเบอร์เย็นสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อเป็นการทำสัญลักษณ์ หมายเลข "1" บนตัวโค-กระบือของโครงการ ให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 9 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโครงการ ธคก. ตำบลวังน้ำคู้  อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก