วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ มอบหมายให้ น.สพ.ดำรงศักดิ์ ทาทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ น.สพ.ไชยญา เจริญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ติดตามงานการสอบถามอาการสัตว์ปีกที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง และตรวจเยี่ยม สอบถาม ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ที่โรงเรียนวัดบ้างมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก