วันที่ 3-4 สิงหาคมคม 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาการขั[เคลื่อนงานนโยบายเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเซ็นต์ทรา บายเซ็นต์ทารา ศูนย์ราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ