วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางวิไลพร ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นิติกร สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และนายพรหมทัต สันทบ ปศุสัตว์อำเภอ ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์