วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ดำเนินการสุ่มสำรวจทะเบียนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่บ้านน้ำชุน หมู่ที่ 15 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 121 ราย