วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางสาวทิวาวรรณ ญาณตาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมด้วย นายวรวัฒน์ หาญทองกูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และคณะ นายคมสัน ทะกัน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ และคณะ และ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมหล่มสัก สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ปฏิบัติงานหน่วยโคนมเคลื่อนที่ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อ.หล่มสักและ ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์