วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางสาวทิวาวรรณ ญาณตาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมด้วย  นายคมสัน ทะกัน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ และคณะ และ นางสาวจุฑามาศ โตมะนิตย์ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมศรีเทพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ปฏิบัติงานหน่วยโคนมเคลื่อนที่ประจำปี 2560 ณ สหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัดและ ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์