วันที่ 10 สิงหาคม  2560  นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางนิตยา ใจสงคราม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และคณะ พร้อมด้วยนางสาวสาวิตรี เรียนไธสง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน  ตรวจติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1  ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินน้ำอ่าง จำกัดอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์