วันที่ 9 สิงหาคม 2560  นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์  อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ นายอนุชา  ฉ่ำชูศรี สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าตรวจราชการและนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ตามแผนการตรวจราชการรอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีประเด็นการตรวจราชการดังนี้
 
 
 
1.กลุ่มโครงการตามนโยบายกรมปศุสัตว์

1.1 งานบริหารทั่วไป

   * การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ 2560

   * แผนและผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมารณจากจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด

1.2 ส่วนสุขภาพสัตว์

   * โครงการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

   * โครงการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

   * มาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

1.3 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

   * โครงการความปลอดภัยอาหารด้านปศุสัตว์ ( Food Safety )

1.4 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

   * โครงการธนาคาร โค – กระบือ เพื่อเกษ๖รกรตามพระราชดำริ

   *ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก. )

   * การับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรมฤษฏีใหม่

   * โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2560

   * โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning ) ด้วยเครื่องมือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ( Agri Map)

ช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด และสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า เพื่อติดตามการบริหารงานของสหกรณ์และเร่งรัดขับเคลื่อนมาตรฐานฟาร์มโคนม