วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางอรไท  สุรฤทธิพงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และ นางสาวลักคณา  สุวิญญา  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมด้วย  นางรุจิรา  ศรีจันทร์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ติดตามลูกเกิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ และเก็บข้อมูลงานวิจัยกระบือ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือหนองขาหย่าง 1 และ 2  อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี