วันที่ 11 สิงหาคม  2560  นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางนิตยา  ใจสงคราม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และคณะ  พร้อมด้วยนายพงศพัศ  จิตชู ปศุสัตว์อำเภอท่าปลา  ตรวจติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1  ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลำน้ำน่าน จำกัดอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์