วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางอรไท  สุรฤทธิพงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และ นางสาวลักคณา  สุวิญญา  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมด้วย  นายประสงค์  เรืองสวัสดิ์  ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน และนายเกริกฤทธิ์  อ่ำจุ้ย  สัตวแพทย์ชำนาญงาน ติดตามลูกเกิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ และเก็บข้อมูลงานวิจัยกระบือ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือหนองจิกยาว และ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเนินเหียง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี