วันที่ 22 กันยายน 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก โดยมีปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก