ในวันที่ 18 กันยายน 2560  นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายดำรงศักดิ์ ทาทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ ปฏิบัติงานติดตามและให้คำแนะนำการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และงานตามโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ปีก โดย ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และในวันที่ 19-20 กันยายน 2560 ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก