วันที่ 26 กันยายน 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยนายปฏิวัติ  คุณดิลกพจน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์, นายสุรเดช  ขำมั่น หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึงแนวทางการควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์