วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์โดยนายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ และ นางสาวพิชชาภรณ์ รักผกาวงศ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดพิษณุโลก (SC)  ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก