วันที่  26~27 กันยายน 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  ปศุสัตว์เขต 6  มอบหมายให้นางวิไลพร  ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  และคณะติดตามการชำระหนี้ของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือในพื้นที่อ.โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ,อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี โดยปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ  ปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง และปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นผู้ให้ข้อมูล