วันที่ 28 กันยายน 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นางสาวทิวาวรรณ ญาณตาล ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 772 ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก