วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์โดยนายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และจัดทำแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ ศพก. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรม เรื่อนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก