วันที่ 25-26 กันยายน 2560  นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายดำรงศักดิ์ ทาทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ ปฏิบัติงานติดตามและให้คำแนะนำการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และงานตามโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ปีก ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ,เข้าร่วมประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงแนวทางการควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ และสอบถามสัตว์ปีกป่วยตาย ให้คำแนะนำการป้องกันควบโรค ที่หมู่ที่ 6  ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์